مراقبت های بعد از درمان سرطان سینه

مراقبت از زخم ها پس از جراحی دکتر نصیری بیان می کنند که مهم ترین کاری که از زمان پس ازجراحی تا رسیدن به مرحله درمان کامل باید در نظر گرفته شود این است که شخص از پانسمان و زخم ها مراقبت اولیه را انجام دهد ، به همین دلیل ادامه مطلب…